תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

יש לקרוא ולבחון בעיון את הסכם תנאי השימוש שלהלן לפני תחילת השימוש באתר, שבבעלות ובהפעלת Intervet International B.V, הידועה גם בשם MSD Animal Health (להלן: “החברה“), . בעצם השימוש באתר, אתה מקבל את הסכם תנאי השימוש המפורטים כאן. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולהתעלם מהמידע המופיע בו.

קבלה

. בשימושך באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על פי הסכם תנאי שימוש זה. החברה שומרת על זכותה לשנות את התנאים הללו מעת לעת, על פי שיקול דעתה. אנו נעדכן בשינויים הללו, ובתאריך התחולה שלהם, במסגרת הסכם תנאי השימוש העדכני המופיע באתר. תוכל לעיין בגרסה העדכנית להסכם תנאי שימוש זה, בכל עת, באמצעות קישור המופיע בתחתית כל עמוד באתר זה והשימוש באתר כפוף לתנאים העדכניים המופיעים בעת שהנך גולש.

היקף

תנאי השימוש המובאים בהסכם זה חלים רק על השימוש שלך באתר זה. החברה מפעילה ו/או עשויה להפעיל אתרי אינטרנט נוספים הכפופים לתנאים משלהם, בהתאם לאמור באתרי אינטרנט אלה.

מידע רפואי/מצבים רפואיים

התכנים המופיעים באתר נועדו לשם שיפור וייעול השירות הניתן לך על ידי החברה. למרות שהאתר עשוי להכיל מידע על אודות מצבים רפואיים שונים ועל אפשרויות המניעה והטיפול בהם, איננו מציעים אבחנה, המלצה, חוות דעת, או ייעוץ לטיפול המתייחס למקרה ספציפי. חשוב להדגיש, כי המידע שתקבל באתר זה אינו מהווה המלצה לטיפול במקרה פרטני, ו/או עצה רפואית, ו/או חוות דעת מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם מומחה, אלא מידע כללי. לשם התאמת הטיפול הספציפי יש להיוועץ בווטרינר מוסמך. בנוסף, לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון המאושר

תיאור השירותים

אתר אינטרנט זה מכיל מידע להעשרת ידיעותיך אודות מחלות וטרינריות שונות ו/או מצבים וטרינריים שונים ואופן הטיפול בהם או מניעתם. המידע שיינתן לך במסגרת האתר או במענה לפנייתך עשוי לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב או המשיב. כמו כן, המידע האמור עשוי להיות תלוי בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי, אין להסתמך עליו, ויש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת.

קנין רוחני

. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, ו/או בסימני מסחר (בין אם הינם רשומים בישראל ובין אם לאו), שייכות במלואן לחברה. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל, למסור לצד שלישי כלשהו או לעשות כל שימוש אחר במושא לזכויות קנין רוחני של החברה, לרבות באתר ובתכניו, ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

קבצי עוגייה

. אנא עיין במדיניות הפרטיות הגלובלית של האינטרנט של החברה למדיניות המעקב המקוונת העולמית של החברה, בנוגע לסוגי העוגיות וטכנולוגיות דומות שבהן משתמשים אתרי האינטרנט, יישומי האינטרנט ושירותים מקוונים אחרים שלנו וכיצד תוכל לשלוט בקובצי Cookie במחשב או במכשיר הנייד שלך.

קישורים לאתרים נוספים

האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים (Hyperlinks and Deep- links) לאתרי אינטרנט שאינם של החברה ו/או שלMerck . החברה אינה שולטת ואינה אחראית לתוכן של אתרי האינטרנט הללו. האחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו היא של המפרסמים, בעלי ומפעילי אותם אתרים בלבד, וכפופים לתנאי השימוש המפורסמים באותם אתרים.

אחריות

. כניסתך, שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. למרות שהחברה נקטה בצעדים סבירים על מנת להבטיח שהמידע המופיע באתר זה הוא אמין, בשימושך באתר זה, אתה מכיר בכך שהמידע מוצג בו "כפי שהוא (As Is)". החברה אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז, לדיוק, לשלמות, ליעילות, לעדכניות או לחוקיות של המידע המופיע באתר, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירותו, התאמתו למטרה מסוימת ואי פגיעה בזכויות קניין או אחרות של צד שלישי. החברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר או על מידע המופיע באתרים המקושרים לאתר זה.
בנוסף, החברה והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם של המשתמשים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת; החברה והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

הגבלת השימוש באתר

החברה מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר, בכפוף למגבלות הדין, אולם החברה תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש של משתמש באתר ככל שיעשה בו שימוש לא נאות ו/או לא חוקי, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

יישוב מחלוקות

אם תפר את הסכם תנאי השימוש הזה או את הוראות הדין, והפרתך זו תגרום נזק לאחרים, הנך מסכים לשפות ולשחרר את החברה מפני כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה ו/או בקשר לכך. במקרה של מחלוקת ביננו בעניין הסכם זה, או בעניין השימוש שלך באתר זה, היא תיושב במשא ומתן בתום לב בין הצדדים. במקרה שהמאמצים ליישב את המחלוקת נכשלים, כל המחלוקות, התביעות או אי ההסכמות יידונו בבתי המשפט המוסמכים בהולנד בלבד, אשר ישמשו כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהשימוש באתר, ויחולו עליו אך ורק דיני הולנד.